มอบนโยบายผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนแนวทาง "จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง"

ข่าว

  มอบนโยบายผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนแนวทาง "จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง"

  ไทยรัฐออนไลน์

  22 พ.ย. 2564 19:50 น.

  กระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วม อ.ก.พ.ร.-สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนแนวทาง "จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง" เน้นย้ำดึง 7 ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งระบบราชการ

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายไมตรี อินทุสุต ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province : HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

  โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นางศิริพร วัยวัฒนะ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม

  นายไมตรี กล่าวว่า การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในวันนี้ เป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นปฏิรูปที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยประชาชนเพื่อประชาชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีตัวอย่างการบริหารอย่างมีผลสัมฤทธิ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของประชาชนและสังคม คือ การแก้ปัญหาและบริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กฎหมาย งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของภาคสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านกระบวนงาน 5 ด้าน ได้แก่

  1. การบริหารสถานการณ์
  2. การบริหารบัญชาการ
  3. การบริหารบูรณาการ
  4. การบริหารบริการ
  5. การบริหารธุรการและการสื่อสาร

  สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางฯ 4 ด้าน คือ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน (Digital Government) การพัฒนาไปสู่ราชการระบบเปิด (Open Government) การพัฒนานวัตกรรมของรัฐ (Public Innovation) การพัฒนาสู่การบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ (Public Service for Excellence) ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่สำคัญ คือ การครองใจคน (Satisfaction)

  ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดเข้าร่วมการพัฒนาตามแนวทางฯ ดังกล่าว ซึ่งผมเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของผู้บริหารทุกกระทรวง ทบวง กรมในพื้นที่ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการพัฒนางานในพื้นที่จังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้จะทำให้จังหวัดมีกรอบในการบริหารจัดการ พัฒนางานอย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งจะสนับสนุนให้จังหวัดเป็น จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง เป็นการ Change for good ให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ และประการสำคัญ คือ ผลจากการขับเคลื่อนการทำงานทำให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวมหาดไทยที่มีจิตใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น เป็นรางวัลที่สำคัญของชีวิตในฐานะข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  การเข้าร่วมพัฒนากับสำนักงาน ก.พ.ร. อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการพัฒนาการทำงานของส่วนราชการและจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province : HPP) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบบริหารจัดการทีม มีการวางแผน ระดมความคิดเห็น ทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานให้บังเกิดผลดีที่สุด เป็นเติมเต็มกระบวนการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นการพัฒนาที่จะรังสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำ ระดมสรรพกำลังกลไก 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ในการร่วมกันคัดเลือกประเด็น กระทั่งสิ้นสุดกระบวนงาน

  จากนั้น นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ชี้แจงรายละเอียดของข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนฯตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 มิติ ได้แก่

  มิติที่ 1 การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

  มิติที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม

  มิติที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม

  มิติที่ 4 การพัฒนาการบริการประชาชน/การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก คือ การคัดเลือกประเด็นนโยบาย (Agenda) ที่มีความสำคัญในการพัฒนาหรือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 เสนอประเด็น/นโยบาย (agenda) ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 64 ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาและติดตามความเหมาะสมของประเด็นนโยบายสำคัญและร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ และขั้นตอนที่ 4 จังหวัดรายงานผลสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   กระทรวงมหาดไทยมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขับเคลื่อนประเทศ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 19:12 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ
   {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|